Już miesiąc zaszedł

Już miesiąc zaszedł, psy się uśpiły i cos tam klaszcze borem, pewnie mnie czeka mój Filon miły pod umówionym jaworem.
Już mie- siąc za- szedł psy się u- śpi- ły 5 i coś tam klasz- cze za bo- rem, 9 pe- wnie mnie cze- ka mój Fi- lion mi- ły 13 pod u- mó- wio- nym ja- wo- rem.
Wariant popularnej pieśni dworskiej, zanotowany przez Kolberga w Sandomierskiem, w połowie XIX wieku, opublikowany w tomie Sandomierskie (DWOK T. 2 nr 214). Oryginalny tekst pochodzi z utworu F. Karpińskiego Laura i Filon (pierwodruk: 1780); muzyka, zob. A. Sowiński, Chants polonais nationaux & poplaires (Paryż 1830).