Oj, chmielu, chmielu, ty rozbójniku

Oj chmielu, chmielu, ty rozbójniku, rozbiłeś dziewcze na pastewniku. Oj chmielu, oj nieboże, to na dół, to pogórze, chmielu nieboże.
Oj, chmie- lu, chmie- lu, ty roz- bój- ni- ku, 5 roz- bi- łeś dziew- cze na pas- tew- ni- ku. 9 Oj, chmie- lu, oj, nie- bo- że, to na dół, 12 to po- gó- rze, chmie- lu nie- bo- że.
Najprawdopodobniej najstarsza polska pieśń weselna, która może pochodzić nawet z czasów przedchrześcijańskich. Była śpiewana także we dworach. W XIX wieku jeszcze bardzo powszechna i odnotowana przez wielu zbieraczy folkloru. Powyższy wariant zanotowany został w okolicach Siekierek i Iwna pod Kostrzynem (Poznańskie) w 1859 roku.